ทัวร์รัสเซีย RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 6 วัน 3 คืน

สแปร์โร่ฮิลล์ -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต
เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ -โบสถ์ทรินิตี้ - ตลาดอิสไมโลโว่
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล-ห้างกุม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง