ทัวร์เขาค้อ ภูลมโล ภูหินร่องกล้า

เขาค้อ – PINO LATTE – ผาซ่อนแก้ว – ภูลมโล – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ทัวร์เขาค้อ ภูลมโล ภูหินร่องกล้า

รหัส 006-0063
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ม.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
61 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ –เขาค้อ – อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ – Pino Latte – วัดผาซ่อนแก้ว

05.30 : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งเซเว่น) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

06.00 : ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ

10.30 : นำท่านเดินทางขึ้นสู่ เขาค้อ ชมภูเขา สลับซับซ้อนสวยงาม นำท่านชมอนุสาวรีย์ผู้เสียสละอนุสรณ์สถานที่เป็นสถานที่รำลึกเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ หลังจากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ)

กลางวัน : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย Pino Latte ซึ่งเป็นทั้งจุดชมวิวและร้านอาหารให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศโดยรอบ

13.00  : นำท่านเที่ยวพระธาตุผาซ่อนแก้ว เที่ยวชมพระตำหนักเขาค้อโดยตั้งอยู่บนเขาย่า สูงจากระดับน้ำทะเล 1,100 เมตร พาทุกท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ นำท่านเดินทางต่อสู่ พุทธอุทยานเพชบุระ เพื่อสักการะ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก

18.00 : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารในหมู่บ้าน

19.00 : เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ภูลมโล – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า – แวะซื้อของฝากและสินค้าที่ระลึก – กรุงเทพ

05.30 : นำท่านขึ้นรถท้องถิ่นเพื่อขึ้นชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ จุดชมวิวภูลมโล ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บนรอยต่อ 3 จังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์และเลย จากนั้นนำท่านชมดอกนางพญาเสือโคร่งในพื้นที่กว่า 1000 ไร่ มี 3 แปลงใหญ่คือ แปลงภูลมโล แปลงภูขี้เถ้า แปลงก้อนหินใหญ่ แต่ละจุดจะบานไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละช่วง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย เมื่อลงจากดอยแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดเด็กดอย ก่อนกลับที่พัก

08.00 : รับประทานอาหารเช้าแบบพื้นบ้าน ณ ที่พัก (ข้าวต้ม ชา กาแฟ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พื้นที่สีแดงดินแดนแห่งสมรภูมิแห่งการสู้รบระหว่าง พรรคคอมมิวนิสต์และฝ่ายความมั่นคง ที่ไม่ปรากฎการแพ้-ชนะ และหันกลับมาพัฒนาประเทศร่วมกันแทน ภายในอุทยานมี โรงเรียนการเมืองทหาร ลานหินปุ่ม ลานหินแตก ผาชูธง

กลางวัน  : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

14.30 : นำท่านแวะซื้อสินค้าออร์แกนิค ณ ร้านไร่กำนันจุล สาขา 1 มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายอาทิ ปลาส้ม น้ำมัลเบอร์รี่ กุนเชียง ข้าวเกรียบปลารสชาติต่างๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ น้ำพริกประเภทต่างๆ อาหารสำเร็จรูป ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าที่พัก 1 คืน ตามรายการหรือเทียบเท่า เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 6. ค่าอาหารกลางวัน ที่ Pino Latte
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่านโดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
26/12/2020 27/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เขาค้อ ภูลมโล ภูหินร่องกล้า
เดินทาง 26/12/2020 27/12/2020
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 950 บาท / ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/01/2021 10/01/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เขาค้อ ภูลมโล ภูหินร่องกล้า
  เดินทาง 09/01/2021 10/01/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 950 บาท / ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   16/01/2021 17/01/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เขาค้อ ภูลมโล ภูหินร่องกล้า
   เดินทาง 16/01/2021 17/01/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 950 บาท / ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    23/01/2021 24/01/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เขาค้อ ภูลมโล ภูหินร่องกล้า
    เดินทาง 23/01/2021 24/01/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 950 บาท / ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     26/12/2020 27/12/2020
     รถตู้
     3,990 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เขาค้อ ภูลมโล ภูหินร่องกล้า
     เดินทาง 26/12/2020 27/12/2020
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 950 บาท / ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      09/01/2021 10/01/2021
      รถตู้
      3,990 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เขาค้อ ภูลมโล ภูหินร่องกล้า
      เดินทาง 09/01/2021 10/01/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 950 บาท / ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       16/01/2021 17/01/2021
       รถตู้
       3,990 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เขาค้อ ภูลมโล ภูหินร่องกล้า
       เดินทาง 16/01/2021 17/01/2021
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 950 บาท / ท่าน ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        23/01/2021 24/01/2021
        รถตู้
        3,990 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เขาค้อ ภูลมโล ภูหินร่องกล้า
        เดินทาง 23/01/2021 24/01/2021
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 950 บาท / ท่าน ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • Nok Air (DD)
         • ต.ค.63 - ธ.ค.63
         • 3 วัน 2 คืน
         • 129 ครั้ง
         เริ่มต้น 6,990 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • ธ.ค.63 - ม.ค.64
         • 3 วัน 3 คืน
         • 63 ครั้ง
         เริ่มต้น 4,899 บาท
         รหัส 007-0055
         3 วัน 3 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 4,899 บาท
         ชื่นชอบ