แพ็คเกจเกาะกูด มันกู้ดมาก

ดำน้ำเกาะรัง หรือ เกาะแรด – เกาะกูดพาราไดส์รีสอร์ท

แพ็คเกจเกาะกูด มันกู้ดมาก

รหัส PK001
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - ต.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
80 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าเรือบุญศิริ-ลงเรือเฟอร์รี่-นั่งรถจากท่าเรือมายังโรงแรมที่พัก

13.30 น. : เดินทางถึงท่าเรือเฟอร์รี่ บุญศิริ (สามารถจอดรถได้ที่บริษัท เรือเฟอร์รี่ บุญศิริ) **หมายเหตุ ควรมาก่อนเวลาอย่างช้าสุด ไม่เกิน 13.45 น. เพื่อมาลงทะเบียนนำสัมภาระลง และเตรียม ขึ้นรถรางไปยังท่าเรือ สัมภาระแต่ละท่านไม่ควรมีหลายใบ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและเก็บกระเป๋า

14.20 น. : ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เกาะกูด ฉายาอัญมณีแห่งท้องทะเลตะวันออก ระหว่างทางชมทัศนียภาพหมู่เกาะน้อยใหญ่ ของท้องทะเลตราดโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) **กรุณาตรวจสอบกระเป๋าว่าขึ้นมาพร้อมท่านหรือไม่ ควรติด TAG กระเป๋า และล็อคกระเป๋าเดินทางด้วย**

15.30 น. : ถึงท่าเรืออ่าวสลัด เกาะกูด รถรอรับทุกท่าน(สองแถว)  เข้าสู่ที่พัก เกาะกูดพาราไดส์รีสอร์ท

16.00 น. : รับเวลคัมดริ๊งค์ เช็คอิน เข้าสู่ที่พัก เกาะกูดพาราไดส์รีสอร์ท ห้องพัก ตัวตึกสุพีเรียร์การ์เด้นวิว***

16.30 น. : สนุกสนานเล่นน้ำโต้คลื่น บริเวณชายหาด ส่วนตัวของรีสอร์ท ถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดิน

18.00 น. : อิสระอาหารเย็น (แนะนำไปทานหมู่บ้านชาวประมงอ่าวใหญ่)

 

วันที่ 2 ดำน้ำเกาะรัง หรือ เกาะแรด โดยเรือสปีดโบ้ท -โรงแรมที่พัก

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า 

09.00 น. : รถมารับไปลงเรือที่หาดคลองเจ้า เพื่อดำน้ำชมปะการัง ณ หมู่เกาะรังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยเรือสปีดโบ้ท

10.00 น. : โดยประมาณ เรือออกเดินทางไปดำน้ำ พร้อม อุปกรณ์ ดำน้ำ ชูชีพ หน้ากากดำน้ำ และทีมงานดำน้ำ (เป็นการดำน้ำตื้น) เรือใช้เวลาวิ่ง 45 นาที โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับคลื่นลม

10.45 น. ; โดยประมาณถึงจุดแรก กัปตันจะดูระดับน้ำและคลื่นลม อาจสลับเกาะดำน้ำ แต่จุดหลักๆ คือเกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ หรือ เกาะมะปลิง เราจะดำน้ำ 2 เกาะ ทานอาหารที่หน้าหาดศาลเจ้า 1 เกาะ รวมเป็น 3 เกาะ

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน เป็น SET BOX ชมความงดงามของโลกใต้น้ำ ปะการัง และฝูงปลาต่างๆ มากมาย พร้อมอุปกรณ์สน็อคเกิ้ล 

15.00 น.  : เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ท่านสามารถชื่นชมกับพระอาทิตย์ตกดิน และ บรรยากาศสวยๆภายในรีสอร์ท  ***อิสระอาหารเย็น***

วันที่ 3 รถรับที่โรงแรม-ท่าเรืออ่าวสลัด-ท่าเรือแหลมศอก-บ.เฟอร์รี่บุญสิริ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า 

08.00 น. : เช็คเอ้าท์พร้อมเดินทางออกจาก รีสอร์ท

08.10 น. : รถมารับจาก รีสอร์ท ไป ท่าเรืออ่าวสลัด

09.00น. : ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด 

10.15น. : ถึงท่าเรือ แหลมศอก (มีรถรางไปส่งที่จอดรถ) พบกันใหม่ทริปหน้านะคะ


เงื่อนไข
 1. ค่าเรือเฟอร์รี่ไป-กลับ
 2.   ค่ารถ รับ-ส่ง จากท่าเรือไปยังที่พัก และ จากที่พัก กลับท่าเรือ ไม่รวมค่ารถในกรณีอื่น
 3. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 4. ค่าอาหาร 3 มื้อ  ตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท บาดเจ็บ 500,000 บาท
 6. ค่าสปีดโบ๊ท พาชมหมู่เกาะรัง รวมอุปกรณ์ดำน้ำ (กรณีมีคลื่นลม จะเปลี่ยนเป็นเกาะแรด)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเพิ่มต่างหาก ,
 2. ค่าโทรศัพท์,ค่าบริการซักรีด ,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจำตัว
 3. ราคานี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าทิปคนขับรถ / ค่าทิปเรือ (แล้วแต่สินน้ำใจ)
 5. ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

อัพเกรดห้องพัก เพิ่มราคาดังนี้ (วันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าบริการเพิ่ม 700.-บาท ต่อท่าน)

                        ชนิดห้องพัก    ราคาต่อแพ็คเกจ             พักเดี่ยว
Superior Garden View Twin Bed (ตัวตึก)   3,999.-/ท่าน        2,000.-/คน
Superior Partial Seaview Twin Bed(ตัวตึก)   4,500.-/ท่าน        2,500.-/คน
Garden Villa King Bed   5,200.-/ท่าน        3,000.-/คน
Deluxe Villa King Bed   5,700.-/ท่าน        3,500.-/คน
Beach Front Villa   7,400.-/ท่าน        4,700.-/คน
Family Villa 10,900.-/ท่าน        8,200.-/คน
Extra Bed   1,000.-/คน/คืน

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 1. กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองแพคเกจล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศ ในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการรับจองแพ็กเกจ เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง ทางบริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะการเดินทางการประท้วง การก่อจลาจล อุบัติภัยทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง การเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากโรคโควิดและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายของสิ่งของมีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของ ตัวผู้เดินทาง เกิดการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของผู้ประกอบการเอง
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าแพ็กเกจทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • VietJet Air
 • ก.พ.64 - เม.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 86 ครั้ง
เริ่มต้น 9,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 53 ครั้ง
เริ่มต้น 3,999 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 49 ครั้ง
เริ่มต้น 699 บาท
รหัส 023-0289
1 วัน 0 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 699 บาท
ชื่นชอบ